Nano Expert.cz s. r. o. je sociálním podnikem, který se zabývá výrobounano produktů se zaměřením na penetraci a ochranu dřeva a impregnaciminerálních povrchů. Svou výrobu zahájil díky projektu „Nano produktypro exteriérové využití“, registrační číslo projektuCZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009373, který je spolufinancován prostředky zEvropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programuZaměstnanost. Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.Sociální podnik vytvořil 3 nová pracovní místa pro zaměstnance z cílovéskupiny osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných.

Sociální podnik se zavazuje dodržovat zásady principů sociálního podnikání.

Společensky prospěšný cíl
Společenskyprospěšným cílem sociálního podniku je prostřednictvím integračníchpracovních míst nabídnout znevýhodněným obyvatelům Krnova odpovídajícídůstojné pracovní uplatnění a podporovat je v úspěšnosti na trhu práce.

Sociální prospěch
Sociálnípodnik bude vždy zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců z uvedenécílové skupiny a bude podporovat jejich pracovní rozvoj a potenciál.Zavazuje se k účasti svých zaměstnanců na směřování a rozvoji podniku.

Ekonomický prospěch
Sociálnípodnik se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svýchpodnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociální podniku ausilovat o ekonomickou udržitelnost podniku. Podíl z prodeje služeb nacelkových výnosech sociálního podniku bude dosahovat vždy nejméně 90%,přičemž zbývající část může být tvořen dary, granty či malými dotacemina pořizování vybavení či zlepšení pracovních podmínek zaměstnancůpodniku.

Environmentální prospěch
Sociální podnik sesnaží o ekologicky šetrné působení v prostředí. Jeho hlavní výrobníčinnost úzce souvisí s životním prostředím, se zlepšováním podmínek jehoudržování. Pro své provozní činnosti využívá ekologicky šetrnéprostředky, zaměstnanci šetří zdroji, neplýtvají nadměrně vodou anienergiemi.

Místní prospěch
Sociální podnik se orientujena místní a regionální potřeby Krnovska a dalších územíMoravskoslezského kraje a přednostně využívá místní zdroje v podobězaměstnávání místních obyvatel. Podnik se zavazuje participovat narozvoji regionu, na rozvoji území MAS Krnovska a podporovat smysl prosociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce,školy, soukromé podnikatelské subjekty, poskytovatelé sociálních anávazných služeb, neziskové organizace).

Sociální podnik ječlenem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který vMoravskoslezském kraji začleňuje sociální podniky a aktéry sociálníhopodnikání.

 
×